:: Kurs
    :: Energi- og vassdragsjus

:: Energi- og vassdragsjus


Generell informasjon

Kurset gir en grundig innføring i bl.a. alminnelige vassdragsjuridiske  problemstillinger, spørsmål knyttet til eiendomsrett i vassdrag, miljø i forbindelse med forurensning og vannforsyning, vannkraftutbygging, vannforvaltning, fiske, ferdsel, ekspropriasjon og vassdragsskjønn samt energilovgivning med regler for omsetning og distribusjon av kraft.

De praktiske sider av kurset i Vassdrags- og energijus, som har gått siden 1985 bl.a. i regi av Universitetet i Oslo og GLBConsulting, følger i hovedsak det samme opplegg som før og med stort sett de samme foreleserne. I tråd med den generelle utvikling legger vi nå mer vekt på studium via elektronisk  kommunikasjon. Ca 900 studenter har nå tatt dette kurset og evalueringen av det har hele tiden vært meget positiv og i overensstemmelse med bransjens syn. Det gis ikke studiepoeng for kurset, men kurset er på den annen side det eneste av sitt slag innen feltet og de som avlegger eksamen får et vitnemål. Faglig ansvarlig for kurset er fortsatt Kjell Haagensen, den tidligere juridiske direktør i Statkraft AS.

Kursavgiften er kr 14 900,-. I tillegg kommer pensumlitteratur samt reise og oppholdsutgifter i forbindelse med den avsluttende kurssamlingen på Tyrifjord Hotell 29. mai – 2. juni 2017 (ca 8.000,- kr som betales til hotellet ved avreise).

Nærmere informasjon om kurset fåes ved henvendelse til sekretariatet:

kjellhaagensen(a)gmail.com
Mobil: 911 98 653

Opplegg

Kurset er basert på en kombinasjon av selvstudium og ledet undervisning. De første fire månedene av kursperioden leser deltakerne kurslitteratur og svarer på øvelsesoppgaver som leveres og kommenteres av faglærer per e-post.

I forbindelse med første utsending av materiell til deltakerne (ca 10. januar), vil den faglig ansvarlige kontakte hver enkelt deltaker per telefon.

29. mai -2. juni 2017 holdes en kurssamling på Tyrifjord Hotell i Vikersund ( http://www.tyrifjord.no/ ). Kurssamlingen har intensiv undervisning i form av forelesninger, gruppearbeid og kollokvier som konsentrerer seg om de temaer i pensum som ikke er så godt egnet for selvstudium. Samlingen avsluttes med en valgfri eksamen.

Bakgrunn

Vannforvaltning er et av de viktigste og mest kompliserte spørsmål i praktisk miljøvern. Økende omfang av forurensning og inngrep i vassdragene har ført til at stadig flere må forholde seg til dette fagfeltet i sitt arbeid. Implementering av Vannforskriften: (Vanndirektivet har gitt nye utfordringer til en moderne vannforvaltning).

Dette skaper behov for kompetanseoppbygging. Kurset i vassdrags- og  energijus gir basiskunnskap i vann og energiforvaltning. Kurset er praktisk rettet og behandler problemstillinger som man ofte møter innen vannforvaltning i private sammenhenger, kommune, fylkes eller sentraladministrasjon.

Et viktig element for forståelse av vår vannforvaltning er mer enn 100 år med vannkraftutbygging. I de senere år er det norske kraftmarkedet blitt reorganisert slik at vi i dag antageligvis har verdens mest liberale energimarked.

Det nye regelverket reiser en rekke juridiske problemer som er av sentral betydning for så vel vannforvaltning, energiforvaltning og arealbruk. Kurset drøfter derfor inngående lovverk og forvaltning knyttet til disse fagfelt. Kursets leder er for øvrig en av de to redaktørene til det sentrale bokverket: Vassdrags- og energirett- Universitetsforlaget 2002” som også er hovedboken kurset bygger på.

Målgruppe

Kurset er beregnet på de som søker videreutdanning eller oppdatering av sine kunnskaper. Kurset i vassdrags- og energijus retter seg mot ansatte i offentlig forvaltning og private selskaper; f eks:

• fylkeskommunene,  vannforvaltningsrelaterte avdelinger
• fylkesmennenes miljøvernavdelinger
reguleringsforeninger, kraftselskaper og energiverk
• konsulentfirmaer
vannverk
• rådmenn, teknisk etat eller helseetaten i kommunene
 
• advokatfirmaer
departementer og direktorater
• bedrifter

Innhold

Kurset gir en generell innføring i rettslære og en gjennomgang av juridiske spørsmål knyttet til:

Vannforvaltning:

• vannforskriften (Vanndirektivetet)
eiendomsrett i vassdrag
• ekspropriasjon og skjønn
vannkraftutbygging
• tiltak i vassdrag
vannforsyning
• fiske og ferdsel i vassdrag
vannforurensning
• vern og arealbruk
miljørelatert vannressursforvaltning

Energiforvaltning:

regler for omsetning av kraft
regler for distribusjon av kraft

Påmeldingsskjema Vassdrags- og energijus våren 2017

Klikk her for informasjon om påmelding.

Bindende påmelding innen 10. januar 2017 til Haagensen-Consult AS, Åsmyrveien 23, 1476 RASTA.

Faktura på kr 14.900,- sendes ut i januar 2017.

Kurset vil ta for seg energimarkedets nye rammevilkår knyttet til produksjon, omsetning og distribusjon i henhold til energiloven og tilknyttet regelverk. Videre vil kurset gi en innføring i Vannressursloven. Loven angir til dels betydelige endringer i de tidligere rettsbestemmelser som knytter seg til vann og vannforsyning.

Særlig aktuelt i år!

Presentasjonen av stoffet omfatter en gjennomgang av lovgivningen, rettsavgjørelser og forvaltningspraksis i tilknytning til de temaer som er nevnt ovenfor. I år vil vi spesielt ha særlig fokus på temaer som er høyaktuelle, - slik som hjemfallsinstituttet, - implementering av vanndirektivet, småkraftverk,  revisjon av eldre vassdragskonsesjoner og O/U (opprusting – utvidelse) av eksisterende anlegg.

Eksamen

Det vil på slutten av kurssamlingen bli holdt skriftlig eksamen for de av kursdeltakerne som ønsker det. Det blir utlevert vitnemål med karakterer til de som består eksamen. Det er anledning til å ta med seg og benytte egen PC til å besvare eksamen og besvarelser av oppgavene under vegs i kurset kan også gjøres via PC og e-mail.

NB. Dersom noen ønsker eksamensvitnemålet sendt til en annen adresse enn arbeidsgivers, så opplys om det.


Publisert: 05.mai 2016